Rekrutacja

  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny
  • zgodę rodziców

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • jest uczniem klasy o specjalności : technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych lub technik technologii żywności.
  • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły (Uczniowie z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania nie będą kwalifikowani do udziału w projekcie);
  • posiada rekomendację nauczyciela języka angielskiego potwierdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;
  • posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty.

Punkty rekrutacyjne są przyznawane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie kserokopii świadectwa oraz prawidłowo wypełnionego i kompletnego Formularza zgłoszeniowego.

Komisja po zsumowaniu wyników utworzy listę uczestników obejmującą 55 osób o najwyższej liczbie przyznanych punktów. Kolejne osoby będą tworzyć listę rezerwową. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.


Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »