Talk to me!

Projekt "Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Celem projektu było:

  • zwiększenie zdolności systemu do kształcenia zorientowanego na efekty nauczania uczenia się
  • organizacja pozalekcyjnych zajęć językowych, połączonych z zajęciami pozaszkolnymi, prowadzona wyłącznie w języku angielskim, pozwalająca na praktyczne opanowanie „żywego” języka
  • rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów
  • podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół
  • zwiększenie szans na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych
  • zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży

Projekt skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2012

Cele zrealizowane były przez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.
30% Beneficjentów Ostatecznych (Uczniów uczestniczących w projekcie), którzy uzyskali najlepsze wyniki, przystąpiło do międzynarodowego egzaminu FCE.

Odwiedź stronę projektu »

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami