--

Praktyki

Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów.
  • Student może realizować praktyki przez cały okres trwania studiów,
  • Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach,
  • Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę,
  • Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki.

 

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

1.       wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki
2.       przedłożenie stosownej dokumentacji:
  • skierowania na praktyki (druk skierowania będzie udostępniany na zajęciach),
  • dziennika praktyk (uzupełnionego oraz potwierdzonego pieczęcią i podpisem dyrekcji placówki) – pobierz,
  • dwóch konspektów zajęć,
  • opinii końcowej zawierającej ocenę pracy słuchacza przez opiekuna praktyk (opinia końcowa winna opatrzona być pieczęcią placówki w której Student odbywał praktykę),
  • zaświadczenia z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną na terenie której realizowane były praktyki,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela/wychowawcy (dotyczy osób, które realizowały praktyki w wymiarze 60 godzin).

Prosimy o przesyłanie dokumentacji dotyczącej zrealizowanych praktyk pedagogicznych w celu weryfikacji i możliwości wpisu zaliczenia do karty egzaminacyjnej.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka Zdrój

 

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji praktyk powinny być umieszczone w 1 koszulce formatu A4.

 Szczegółowe informacje dot. praktyk znajdują się na e-platformie. 

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami