Praktyki

Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów:

  • Słuchacz może realizować praktyki przez cały okres trwania studiów
  • istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach
  • Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę
  • nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki

 

Warunki zaliczenia praktyki:

1.       wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki
2.       przedłożenie stosownej dokumentacji:

  • skierowania na praktyki 
  • dziennika praktyk (uzupełnionego oraz potwierdzonego pieczęcią i podpisem dyrekcji placówki) – pobierz
  • dwóch konspektów zajęć
  • opinii końcowej zawierającej ocenę pracy słuchacza przez opiekuna praktyk (opinia końcowa winna opatrzona być pieczęcią placówki w której Słuchacz odbywał praktykę)
  • zaświadczenia z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną na terenie której realizowane były praktyki
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela/wychowawcy (dotyczy osób, które realizowały praktyki w wymiarze 60 godzin)

Dokumentację prosimy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka Zdrój

 

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji praktyk powinny być umieszczone w 1 koszulce formatu A4.

 Szczegółowe informacje dot. realizacji praktyk znajdują się na e-platformie. 

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami